Een leugentje meer moet er bij kunnen zal de verslaglegger van de laatste ALV gedacht hebben. Er wordt géén melding gemaakt van een ingezonden brief van mij 

die ik NOTA BENE aan de Algemene Ledenvergadering gestuurd heb. Hiermee geeft het hoofdbestuur m.i. toe dat het maling heeft aan wat mensen denken.

 

Afgelopen week begon ik spontaan een Requiem te zingen voor een nog niet afgetreden hoofdbestuur. Maar dat komt vermoedelijk tijdens de ALV a.s. Ik heb het sterke gevoel dat het een knetterend spektakel gaat worden. Inmiddels heb ik deze brief verstuurd aan de Algemene Ledenvergadering van 9 juli a.s. 

Van verschillende kanten is mij bericht, dat mijn brief niet ter sprake is gekomen. De statuten van de VvLL kunnen blijkbaar met voeten worden getreden door het VvLL landelijke bestuur. Dat is ook niet moeilijk te begrijpen: er worden immers geen statuten verstrekt aan nieuwe leden. Voor alles moet blijkbaar worden voorkomen dat gewone leden inspraak kunnen uitoefenen. De Vereniging blijkt een middeleeuws karakter te hebben: alles wat Zuidwijk preekt is immers welgedaan. Ben benieuwd hoe de diverse strafklachten gaan uitpakken.... Een bekend gezegde: Dankzij de dwarsliggers ontstaat het rechte spoor. Ofwel: het Dies Irae zal binnenkort weer gezongen worden. Overigens: waar blijft het verslag van deze ledendag? Er valt blijkbaar weer veel te verbergen. Maar ja, dat is het idee van een beerput met gesloten deksel. 

Inmiddels blijkt, dat er strafaanklacht gedaan is tegen Zuidwijk en de VvLL. Lees hierover OBSERVATRIX.

Ene mijnheer Dinsdag mailde mij een bericht, dat hierover ging. Het antwoord van Hans de Mol vindt U hieronder.

Zojuist ontvang ik een bericht van onze Erevoorzitter. Hij zal - evenals ik - niet aanwezig zijn bij de ALV's zolang het huidige bestuur in functie is.

Mijn oproep aan Zuidwijk c.s.: Stap in 's hemelsnaam op. Maak de vereniging niet verder kapot dan U in enkele jaren al gedaan heeft.

Hoopgevende ontwikkeling:

Lees Observatrix en ontdek dat het Aartsbisdom weer een procesgang verloren heeft. Een citaat: "...Over de uitspraak van de deken is de advocate tevreden. Wel zal ze de financiële schade verhalen op het aartsbisdom en de bisschoppenconferentie. Ook het aartsbisdom Utrecht is tevreden over de uitspraak van de deken, ondanks dat de klacht tegen Schruers ongegrond is verklaard. Bij monde van advocaat Jan Henk van der Velden laat het aartsbisdom weten dat het geen verdere stappen - bijvoorbeeld een tuchtprocedure - zal ondernemen". Enkele dagen nadien lezen we : "...Tot de kerkelijke overheden zeg ik: Ik heb tientallen malen gepoogd met U in dialoog te treden maar het is U nog te veel gevraagd de ontvangst van mijn brieven te bevestigen. Dus ga ik naar de seculiere rechter om mijn recht te halen. U kunt het krijgen, zoals U het hebben wilt...."

www.latijnseliturgiegroningen.nl feliciteert Mevrouw Schruer van harte. Het moet een ware bevrijding voor haar zijn. Misschien een aanmoediging voor het hoofdbestuur van de VvLL om plaats te maken voor een nieuw bestuur. Omdat het te veel verweven is in allerleid gremia van het aartsbisdom en de VvLL. Dat maakt ze (de leden van dat hoofdbestuur) op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig. We kennen het gezegde: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.... 

 

Eerder meldde ik op deze site: "I had a dream..." Ik droom dat nog steeds. Mijn droom begint duidelijker gestalte te krijgen. Het kan niet lang meer duren, of het landelijke bestuur van de VvLL zal inzien, dat het geen andere keus heeft dan plaats maken voor een nieuw bestuur. Wie het bezoek van Paus Benedictus XVI aan Duitsland heeft meegemaakt, herrinnert zich aan een sterke zin, zo zeg ik het maar even: "Waar God is, daar is toekomst..." Bij de VvvL lijkt men alleen maar bezig te zijn met rechtzaken. Dat lijkt een afwezigheid van God. Immers: Jezus predikte vergevingsgezindheid. Dat kan het Bestuur van de VvvL blijkbaar alleen belijden, maar niet waar maken. Dat bestuur lijkt dan ook zijn bestaansrecht totaal verloren te hebben.

De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft inmiddels ook Liturgische kalender 2011 / 2012 op haar site geplaatst.

Voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen: RKKlokkenluiders. Daar vindt U de complete waarheid over het wel en wee van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. Bij Observatrix kon u o.a. het laatste treurige nieuws lezen: hoe mensen die kritiek op de VvLL de mond wordt gesnoerd met dreigingen in de vorm van juridische procedures. Helaas leidt Observatrix op het ogenblik een waakvlambestaan. Erica, dank en sterkte. Waar zijn het aartsbisdom en de vereniging in Godsnaam mee bezig?

Op 1 oktober2011 meldt RKKlokkenluiders hetvolgende: “Naar het oordeel van de rechtbank kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter onderhavige casus als een uitzonderlijk geval kwalificeert en dat in een te entameren procedure de bodemrechter tot de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze beoordeling heeft de rechtbank laten meewegen de bijzondere maatschappelijke positie van het aartsbisdom en de Rooms-Katholieke Kerk in de samenleving.” Wordt vervolgd en in de gaten gehouden door zowel RKKlokkenluiders als www.latijnseliturgiegroningen.nl

Vandaag, 24 juli 2011, zie ik tot mijn grote blijdschap, dat "OBSERVATRIX" weer on-line is. De R.K. toestanden komen echter nog even niet voor. Wel vinden we de volgende mededeling:

"Kerkelijk geinteresseerden moeten nog even wachten op berichtgeving. Vindt U dat jammer laat het dan vooral weten aan de aartsbisschop, de Nederlandse bisschoppenconferentie en de nuntius, want zij zijn daarvoor direct en uitsluitend verantwoordelijk...."

Voor alle duidelijkheid - en voor wie het mocht zijn ontgaan: Deze site staat los van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. Een site echter die het wel aandurft om misstanden bij deze Vereniging aan te kaarten. Deze site heeft ook niets te maken met de Groningse afdeling van voornoemde vereniging. Nochtans heeft het Groningse bestuur geprobeerd mijn website over te nemen. Ze hadden al een webmaster benoemd. Voor alle duidelijkheid, "Groningen" deze site is niet van U. Het domein blijft op mijn naam geregistreerd staan. Het zij dan, dat U wel zeer royaal over de brug komt. In verband met dit domein heb ik de afgelopen jaren voor duizenden euro's geïnvesteerd. U dacht toch niet werkelijk, dat U dat allemaal gratis kon krijgen? Het zou anders zijn, wanneer U de afgelopen jaren geïnvesteerd zou hebben in dit domein, maar ik hoor het bestuurslid Slijkerman nog zeggen: "Dit is een privé hobby. Daar gaan wij natuurlijk niet voor betalen..." Maar wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten...

Met dankbaarheid ontving ik op 6 juni 2011 de volgende steunbetuiging:

Hierbij wil ik Henk vd Heide uit Harlingen u complimenteren met de site waarin u ons laat delen.
Ik vind het onbegrijpelijk wat u nu overkomt, het bestuur van de VvLL zit er goed naast.
Als collega amateur man van onze plaatselijke radio die een geestelijk programma maakt
vind ik dat het bestuur juist door deze keuze partij kiest.
Van harte wens ik u sterkte met uw bezigheden en uw keuze die u gemaakt heeft en nog moet maken.
Vriendelijke groeten
Henk vd Heide
Harlingen
Lezer van de Klokkenluiders site
en amateur radioman met een open mind.

Op 8 juni kreeg ik eveneens een zeer positieve steunbetuiging van iemand die een sleutelrol speelt in het bestuur van de landelijke VvLL. Discreetheidshalve kan ik zijn naam niet noemen, maar voor mij is duidelijk: het landelijke bestuur is tot in het diepst verdeeld.

RKKlokkenluiders doet vandaag de vogende melding: Econoom Bas van der Ven van het bisdom Groningen Leeuwarden vertrekt. De site analyseert e.e.a. Wat dit bericht te doen heeft op deze site? Vanwege de verbinding die het heeft met - nog steeds - onze VvVL: "....Verder schreef Van der Ven vorig jaar geen respect voor Zuijdwijk op te kunnen brengen: “De wijze waarop hij met mensen omspringt vervullen mij met afschuw. Bovendien zet hij mensen tegen elkaar op”. Het blijft de moeite waard om de verwikkelingen te blijven volgen.

Het Katholiek Nieuwsblad van 13 mei 2011 kopt: "Oprichters VvLL zeggen lidmaatschap op. De eerste voorzitter en oprichter jhr. mr. Joost van der Does de Willebois, zijn zus Rosemarijn en emeritus-bisschop Philippe Bär van Rotterdam zouden hun lidmaatschap hebben opgezegd uit onvrede met de gang van zaken binnen de vereniging. In een tussenkop lezen we: "Volgens de mede-oprichter kan de Vereniging voor Latijnse Liturgie opgeheven worden." Mijn bijschrift: Zuidwijk en Mennen, waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig, dat jullie zelfs jullie oprichters eruit weten te werken?

En alweer een onthutsend bericht in de Volkskrant van 14 mei 2011. Zie deze link. Met dank aan RKKlokkenluiders.nl. Deze krant berichtte ook over het journalistieke conflict tussen krant en bisdom. Ook het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt meegezogen in dit conflict.

Je vous accuse!

Het voorspel: De VvLL nodigde zijn leden uit voor een ALV in Hengelo. Dat was een hectische bijeenkomst: er was veel tumult over het al dan niet voorgelezen kunnen krijgen van een brief van onze Ere-voorzitter. Ik meldde: zie deze link. Uiteindelijk - na veel aandringen vanuit de leden - werd de desbetreffende brief dan toch voorgelezen. Sinds Hengelo heeft Voorzitter Hans Zuidwijk al weer tien bestuursleden versleten: allen mensen met oprechte twijfel over het doen en laten van Zuidwijk.

Het spel: Reeds kort na deze ALV werden bestuurslid Hans de Mol en gewoon lid Jos Wilmink geroyeerd als lid van de vereniging. Toen ze daarover in beroep gingen, volgde er een strafklacht van de VvLL. Wat meteen al te verwachten was: Het AB zou dit glansrijk verliezen: zes van de zeven aangeklaagde punten werden door de rechter verworpen. Het geschil leverde tot nu toe alleen verliezers: de beide geroyeerden bleven met een gepeperde advocatenrekening zitten. Ook de Vereniging zelf moest flink wat van het door de leden betaalde geld aanspreken om dit onzinnige proces te kunnen betalen. Hadden Zuidwijk en zijn AB een en ander maar van te voren aan de ALV gemeld; dan was het vermoedelijk nooit zo ver gekomen.

Intussen kreeg ook de landelijke pers lucht van e.e.a. Ook het Aartsbisdom raakte in de picture. VvLL en Aartsbisdom bleken nauw met elkaar verweven, gezien de functies die de Heer Zuidwijk bekleedt bij het Bisdom Utrecht: Econoom, secretaris-generaal / kanselier / perschef: mr. J.L.W.M. Zuijdwijk. In het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen treedt hij eveneens op namens de werkgevers.

Tijdens de ALV in Oss kreeg het AB slechts een nipte meerderheid om door te kunnen "regeren". Je kunt óók zeggen: bijna de helft van de leden was het niet eens met de door Zuidwijk c.s. ingezette koers.

Van verschillende zijden bereiken mij berichten, dat er stevig op los geprocedeerd wordt, dan wel mensen zwaar onder druk worden gezet om de echte waarheid te verzwijgen. Zo meldde Observatrix onlangs, dat de Moeder van Hans de Mol tijdens de ALV te Oss het "genereuze" aanbod kreeg van bestuurslid Slijkerman om alle door de Vereniging ontstane kosten vergoed te krijgen, op voorwaarde dat ze verder haar mond zou houden. Dit heeft ze uiteraard geweigerd. Toch school in dit Slijkermanaanbod iets bizonders: hij gaf toe dat e.e.a. door de VvLL is aangedaan en - voorzichtig - de Vereniging zou in dat geval geen tegenprocessen te bevrezen hebben.

Het eindspel is voorlopig nog niet in zicht. Vandaag, 10 mei 2011, staat er overigens op RKKLOKKENLUIDERS een vlijmscherpe analyse van de aartsbisdommelijke ongemakkelijkheden. Trek uw conclusie.

Wie de statuten van de VvLL bestudeert, komt tot de conclusie dat het schier onmogelijk is om e.e.a. op een bizondere A.L.V. te agenderen: je hebt de handtekening van honderd leden minimaal nodig. De Vereniging bepaalt in het huishoudelijk reglement echter, dat het ledenbestand niet aan derden verstrekt mag worden. Huishoudelijk reglement en statuten blijken in de praktijk dus in contradictie. Ik vind het volstrekt onbegrijpelijk, dat dit soort reglementen nog nodig is. OK, geloof en traditie, daar moet je niet aan willen tornen, maar het besturen van een vereniging mag best aan deze tijd worden aangepast.

Inmiddels hebben de leden van de Groningse afdeling de volgende brief ontvangen. Kleine kanttekening van mij naar aanleiding van dit schrijven:

De eerste keer dat er over de onderhavige kwestie contact met mij was een telefoontje van Jabik Zeinstra, de afdelingssecretaris. Hij beweerde namens het bestuur op te bellen. Na moeizaam doorvragen bleek hij slechts namens Fred Slijkerman, de afdelingspenningmeester en tevens lid van het Algemeen Bestuur. De tweede keer had betrekking op het feit dat Fred Slijkerman bij mij op bezoek kwam met een fles wijn. De vrede leek gesloten. Wie kon echter voorzien, dat het landelijk bestuur er zo'n potje van ging maken. Toen ik daarover op deze site berichtte, was de maat voor "Groningen" kennelijk vol. Ze stuurden mij een brief met een keuze-optie. Ik heb inderdaad voor de tweede optie gekozen. Dit, omdat "Groningen" nog nooit één cent betaald had voor deze site. Ze hebben zo'n vijftien jaar een gratis platform gekregen van mij. Vijftien jaar je vrije tijd erin steken, zo'n tien jaar lang een mededelingenbulletin produceren, zo'n tien jaar in je vrije tijd de Schola Cantorum van "Groningen" begeleiden tijdens de wekelijkse repetities, dàt vindt "Groningen" prima; maar je mening onomwonden zeggen, dat gaat "Groningen" kennelijk te ver. Je zou bijna geloven, dat je lid van een sekte bent geworden.

 

TERUG