Zondag 20 mei 2018: Hoogfeest van Pinksteren

Introitus: Spiritus Domini

Alleluia:Emitte Spiritum

Alleluia: Veni Sancte Spiritus

Sequentie: Veni Sancte Spiritus

Offertorium: Confirma * hoc Deus

Communio: Factus est  repente

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Handelingen 2,1-11                          Het eerste Pinksterfeest

2 1 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. 2 Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. 3 Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. 4 Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. 5 Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. 6 Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! 8 Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? 9 Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, 11 Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’ 12 Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: ‘Wat heeft dit te betekenen?’ 13 Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze zitten vol wijn.’

2e Lezing:   1 Korintiërs 12,3b-7.12-13             Verscheidenheid van gaven, slechts één Geest

12 1 Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. 2 Weet u nog hoe u, als heidenen, onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen: ‘Jezus is vervloekt’, en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest. 4 Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde. 5 Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde. 6 Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt. 7 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest; 9 aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, 10 de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. 11 Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

Evangelie: Johannes 20,19-23                           Vrede zij u

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’ 20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 21 ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ 22 Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. 23 ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’

TERUG