Zondag 25 maart 2018: Palmzondag B-jaar

Antifoon: Hosanna * filio David

Antifoon: Pueri Hebraeorum, * portantes

Antifoon: Pueri Hebraeorum * vestimenta

Lofzang: Gloria, laus et honor

Responsorie / Introitus: Ingrediente Domino

Tractus: Deus, * Deus 

Graduale: Christus * factus est

Offertorium: Improperium

Communio: Pater, * si non potest

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

Evangelie: Marcus 11,1-10        Plechtige intocht in Jeruzalem 

11 1 Toen ze dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit 2 met de opdracht: ‘Ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. 3 Als iemand tegen jullie zegt: ‘ ‘Wat doen jullie daar?” zeg dan: ‘ ‘De Heer heeft het nodig; Hij stuurt het meteen weer terug.” ‘ 4 Ze gingen weg en vonden een veulen, vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. 5 Sommige omstanders zeiden tegen hen: ‘Wat doen jullie daar, waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. En ze lieten hen hun gang gaan. 7 Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en Hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. 9 Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden: ‘Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. 10 Gezegend het koninkrijk dat komen gaat, van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel! 11 Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen Hij alles in ogenschouw genomen had, ging Hij, omdat het al laat was, samen met de twaalf naar Betanië.

1e Lezing:   Jesaja 50,4-7            Gods lijdende dienaar

4 De Heer GOD heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan.  Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen.  5 De Heer GOD heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. 7 De Heer GOD staat mij bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.

2e Lezing:  Filippenzen 2,6-11    Christus, vernederd en verheven

2 1 Als dus vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 2 maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. 3 Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. 4 Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. 5 Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was: 6 Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. 7 Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen.  Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. 9 Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat, 10 opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, 11 en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.

Evangelie: Marcus 14,1-15,47    Het Lijdensverhaal  

14 1 Twee dagen later zou het Pasen zijn, het feest van de ongedesemde broden. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten een gelegenheid om Hem met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. 2 Want ze zeiden: ‘Niet op het feest, er moet geen opschudding onder het volk ontstaan.’

3 Toen Hij in Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd. 4 Sommigen zeiden verontwaardigd tegen elkaar: ‘Waar was de verspilling van die balsem nu goed voor? 5 Want die had voor meer dan driehonderd denariën verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar. Wat maken jullie het haar toch lastig? Ze heeft een goed werk gedaan aan Mij. 7 Want de armen heb je altijd bij je, en zo vaak je wilt kun je hun goed doen, maar Mij heb je niet altijd bij je. 8 Ze heeft gedaan wat zij kon. Bij voorbaat heeft ze mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld de goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

10 Judas Iskariot, een van de twaalf, ging naar de hogepriesters om Hem over te leveren. 11 Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om Hem over te leveren.11 Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om Hem over te leveren. 12 Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: ‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal?’ 13 Daarop stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem, 14 en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: ‘ ‘De meester laat vragen: Waar is de kamer waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? " 15 Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar.’ 47 Een van de omstanders trok zijn zwaard, sloeg in op de knecht van de hogepriester en hakte hem een oor af.

TERUG