Zondag 30 december 2018: Heilige Familie

Introitus: Deus * in loco

Graduale: Unam petii

Alleluia: Gaudete iusti

Offertorium: In te speravi

Communio: Fili, * quid fecisti 

De bijbellezingen van vandaag (Willibrordvertaling) volgen hierna:

1e Lezing  Sirach 3,2-6.12-14    Wie eerbied voor God heeft, eert ook zijn ouders

3 1 Luister, kinderen, naar het oordeel van jullie vader en handel ernaar: dan worden jullie gered. 2 Want de Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen, en Hij heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. 3 Wie zijn vader hoogacht krijgt vergeving van zijn zonden 4 en wie zijn moeder eert is als iemand die schatten verzamelt. 5 Wie zijn vader hoogacht zal vreugde aan zijn kinderen beleven en als hij bidt, wordt hij verhoord. 6 Wie zijn vader eert, zal lang leven en wie luistert naar de Heer geeft zijn moeder aanzien. 12 Kind, verzorg je vader als hij oud is, en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft. 13 Ook al is zijn verstand verzwakt, je moet het hem niet kwalijk nemen, en hem niet verachten, jij die nog al je kracht hebt. 14 Want een goede daad, aan je vader bewezen, wordt niet vergeten: wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.

1 Joh. 3, 1 - 2 + 21 - 24            Wij zijn kinderen van God

12 Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. 14 Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. 17 Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem. 18 Vrouwen, schik u naar uw man, zoals het christenen betaamt. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. 21 Vaders, vit niet op uw kinderen; anders worden zij moedeloos.

Evangelie: Lucas 2,41-52            Jezus temidden van de leraren

41 Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. 42 Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. 43 Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. 45 Maar toen ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. 46 Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48 Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ 49 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ 50 Maar zij begrepen deze uitspraak niet. 51 Hij ging met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. 52 Jezus werd een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.

 

TERUG