Zondag 27 mei 2018: Heilige DrieŽenheid

Introitus: Benedicta sit

Hymne: Benedictus es Domine

Alleluia: Benedictus es Domine

Offertorium: Benedictus sit * Deus

Communio: Data est mihi

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   

Deuteronomium 4,32-34.39-40                       God en zijn volk

32 Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? 33 Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? 34 Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de HEER uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? 35 U hebt dat mogen aanschouwen om te erkennen dat de HEER God is; er is geen ander dan Hij. 36 Uit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen om u de weg te wijzen, en op aarde heeft Hij dat grote vuur laten zien waaruit u Hem hebt horen spreken. 37 Omdat Hij uw vaderen heeft liefgehad en hun nakomelingen heeft uitverkoren, daarom heeft Hij u in eigen persoon met grote macht uit Egypte geleid. 38 Hij heeft volken, groter en machtiger dan u, voor u verdreven; Hij heeft u naar hun land gebracht en het u in eigendom gegeven, zoals het heden is. 39 Erken dan heden en prent het in uw hart: de HEER is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander. 40 Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de HEER uw God u voor altijd schenkt.í

2e Lezing:   Romeinen 8,14-17                 In de Geest roepen wij met Christus:  Abba, Vader!

14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. 15 De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! 16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. 17 Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

Evangelie: Matteus 28,16-20                 Doopt hen in de naam van de Vader, Zoon en Geest

16 De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. 17 Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieŽn, sommigen twijfelden. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ĎMij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 20 en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.í

 

Terug