Zondag  13 januari 2019: Doop van de Heer

Introitus: Dilexisti * iustitiam

Graduale: Benedictus * Dominus

Alleluia: Benedictus qui venit

Offertorium: Benedictus * qui venit

Communio: Omnes * qui in Christo

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing: Jesaja 42,1-4.6-7                                 Dit is mijn dienaar

42 1 Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.  Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken. 2 Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat. 3 Het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij zal recht brengen. 4 Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, maar hij vestigt het recht op de aarde en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. 5 Zo spreekt de HEER God, die de hemel geschapen en uitgespannen heeft en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt, die adem geeft aan de mensen die er wonen en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat. 6 Ik, de HEER, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; 7 om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. 8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam, mijn glorie deel Ik met geen ander, Ik geef mijn roem niet aan godenbeelden. 9 Wat vroeger gezegd is kwam uit en Ik kondig u nieuwe dingen aan, Ik laat ze u horen nog voordat ze ontkiemen.

2e Lezing: Handelingen 10, 34-38                    God heeft Hem gezalfd met de Heilige Geest

34 Petrus opende zijn mond en zei: ĎNu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, 35 maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet. 36 U kent het woord dat Hij de IsraŽlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus - deze is de Heer over allen. 37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde: 38 dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.

Evangelie: Lc. 3,15-16.21-22                                   De doop van Jezus

15 Het volk leefde in gespannen verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de messias was, 16 maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: `Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. 21 Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel 22 en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: `Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.'

Terug