Zondag 25 november 2018: Christus, Koning van het heelal

Introitus: Dignus est agnus

Graduale: Dominabitur * a mariusque ad mare

Alleluia: Potestas eius

Offertorium: Postula * a me

Communio: Sedebit * Dominus Rex

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Daniel 7, 13-14  Alle volken brengen Hem hulde

13 In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek.  Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. 14 Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

2e Lezing:  Apokalyps 1,5-8  Christus zal komen met de wolken

4 Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, 6 die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader, aan Hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen. 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen! 8 ‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.

Evangelie:  Johannes 18,33b-37  Ja, Koning ben Ik

33 Toen ging Pilatus het pretorium weer binnen en riep Jezus bij zich. ‘Bent U de koning van de Joden?’ vroeg hij. 34 Jezus antwoordde: ‘Bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over Mij verteld?’ 35 ‘Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus. ‘Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt U gedaan?’ 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’ 37 ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’

TERUG