Zondag 18 maart 2018: 5e Zondag van de Veertigdagentijd door het B-jaar

Introitus: Iudica me Deus

Graduale: Eripe me

Tractus: Saepe * expugnaverunt

Offertorium: Confitebor * tibi

Communio: Qui mihi ministrat

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Jeremia 31,31-34        Het nieuwe verbond

30 Nee! Iedereen sterft door zijn eigen schuld. Iedereen die onrijpe druiven eet, krijgt zelf stroeve tanden. 31 Er komen dagen - godsspraak van de HEER - dat Ik met IsraŽl en Juda een nieuw verbond sluit; 32 geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken hoewel Ik hun meester was - godsspraak van de HEER. 33 Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met IsraŽl sluit - godsspraak van de HEER: Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. 34 Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: Ď ĎLeer de HEER kennen.Ē Want iedereen, groot en klein, kent Mij al - godsspraak van de HEER. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.í

2e Lezing:  HebreeŽn 5,7-9        Hij heeft gehoorzaamheid geleerd

5 1 Want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God, om gaven en offers op te dragen voor de zonden. 2 Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen, omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; 3 daarom moet hij, als hij offers voor de zonden opdraagt, evengoed aan zichzelf denken als aan het volk. 4 En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen; men moet evenals Ašron door God geroepen worden. 5 Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan, die Hem zei: Mijn Zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt. 6 Zoals Hij ook elders zegt: Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. 7 In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is Hij verhoord. 8 Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; 9 en toen Hij tot de voleinding was gekomen, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, oorzaak geworden van eeuwige redding, 10 door God uitgeroepen tot hogepriester op de wijze van Melchisedek.

Evangelie:   Johannes 12, 20-33        Op het kruis verheven, trekt de Heer allen tot zich

20 Nu waren er ook Grieken onder de pelgrims die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen. 21 Ze wendden zich tot Filippus, die afkomstig was uit BetsaÔda in Galilea, met het verzoek: `We zouden Jezus willen ontmoeten.' 22 Filippus ging dit bespreken met Andreas en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen. 23 Jezus gaf hun ten antwoord: `Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. 24 Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. 27 Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen: ` `Vader, red Mij uit dit uur''? Nee, want juist daarom ben Ik gekomen: met het oog op dit uur. 28 Vader, verheerlijk uw naam!' Toen klonk er een stem uit de hemel: `Die heb Ik al verheerlijkt en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.' 29 De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het gedonderd had. Maar sommigen zeiden: `Er heeft een engel tegen Hem gesproken.' 30 Jezus zei echter: `Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden. 32 Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen naar Mij toe.' 33 Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven. 34 De mensen wierpen tegen: `Ons heeft de wet geleerd dat de Messias blijft tot in eeuwigheid. Hoe kunt U het dan hebben over een Mensenzoon die omhoog geheven moet worden? Wat is dat voor een Mensenzoon?' 35 Hierop zei Jezus: `Nog maar een korte tijd is het licht in uw midden. Ga dus uw weg zolang het licht er nog is, en laat de duisternis u niet overvallen: wie zijn weg gaat in de duisternis, weet niet waar hij terechtkomt. 36 Geloof in het licht zolang het er nog is, dan wordt u kinderen van het licht.' Met deze woorden nam Jezus afscheid van hen, en Hij trok zich terug.

 

TERUG