Zondag 11 maart 2018: 4e Zondag van de Veertigdagentijd door het B-jaar  

Introitus: Laetare Ierusalem

Graduale: Laetatus sum

Tractus: Qui confidunt

Offertorium: Laudate * Dominum

Communio: Ierusalem, * quae aedificatur

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   2 Kronieken 36,14-16.19-23 Verlossing van het uitverkoren volk

11 Sedekia was eenentwintig jaar toen hij koning werd en hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. 12 Hij deed wat de HEER zijn God mishaagde. Hij wilde zich niet vernederen voor Jeremia, de profeet, die namens de HEER tot hem sprak. 13 Bovendien kwam hij in opstand tegen Nebukadnessar, die hem bij God had laten zweren hem trouw te blijven. Hij bleef halsstarrig en verstokt, en weigerde zich te bekeren tot de HEER, de God van IsraŽl. 14 Ook de voornaamste priesters en het volk zelf vielen in groten getale af; ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen en ontwijdden het huis van de HEER, dat Hij geheiligd had in Jeruzalem. 15 De HEER, de God van hun vaderen, werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen, want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats. 16 Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad, sloegen hun waarschuwingen in de wind, en spotten met de profeten, zodat de toorn van de HEER wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk. 17 De koning van de ChaldeeŽn trok tegen hem op; hij doodde in het huis van hun heiligdom alle jongemannen met het zwaard; geen jongeman of meisje, oude man of grijsaard spaarde hij, want de HEER had iedereen aan hem uitgeleverd. 18 Alle vaten van het huis van God, grote en kleine, de schatten van het huis van de HEER, van de koning en van alle prinsen liet hij naar Babel voeren. 19 Zij staken het huis van God in brand, braken de muur van Jeruzalem af, en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan, zodat alle kostbaarheden verloren gingen. 20 Iedereen die aan het zwaard ontkomen was, liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren; ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen, totdat het Perzische rijk aan de macht kwam. 21 Zo ging het woord dat de HEER door Jeremia gesproken had in vervulling: ĎHet land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!í Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit, zeventig volle jaren lang.

2e Lezing:  EfeziŽrs 2,4-10 God heeft ons met Christus ten leven gewekt

4 Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, 5 ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. 6 Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, 7 om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. 8 Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; 9 u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. 10 Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

Evangelie:   Johannes 3,14-21  God heeft zijn Zoon gezonden om de wereld te redden

14 Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, 15 zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. 16 Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. 17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. 20 Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; 21 maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.í

TERUG