Zondag 17 december 2017: Derde Zondag van de Advent in het B-jaar

Introitus: Gaudete in Domino

Graduale: Fuit homo

Alleluia: Excita, Domine

Offertorium: Benedixisti, * Domine

Communio:  Dicite: * Pusilanimes

 

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing: Jesaia 61,1-2a.10-11                               Vreugde om het messiaanse heil

61 1 De geest van de Heer GOD rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.  Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden, en de geketenden de terugkeer naar het licht; 2 om het genadejaar van de HEER te melden, een dag van wraak voor onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen ‘Eiken van heil’, door de HEER geplant, een blijk van zijn luister. 4 De oude ruďnes worden opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld; de verwoeste steden worden herschapen, die puinhopen van vroegere geslachten. 5 Vreemden zullen uw kleinvee weiden, buitenlanders zullen uw boeren en wijnbouwers zijn. 6 U echter zult priesters van de HEER genoemd worden en dienaars van onze God zult u heten. 10 Ik verheug mij uitbundig vanwege de HEER, ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,  mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert. 11 Want zoals de aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de Heer GOD uw heil ontkiemen, uw luister voor het oog van alle volken. 

2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24             Ongerept  blijven tot de komst van de Heer

12 Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen te erkennen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen, 13 en om hen vanwege hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaar de vrede onder elkaar. 14 Wij vermanen u, broeders en zusters: wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, heb geduld met allen. 15 Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. 16 Wees altijd verheugd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. 19 Blus de Geest niet uit, 20 kleineer de profetische gaven niet, 21 keur alles, behoud het goede. 22 Houd u ver van alle soort kwaad. 23 De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al; moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden. 

Evangelie: Johannes 1,6-8.19-28                      Midden onder u staat Hij die gij niet kent

6 Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. 7 Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 8 Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. 19 Dit dan is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten op hem afgestuurd met de vraag: ‘Wie bent u?’ 20 Onomwonden kwam hij ervoor uit: ‘Ik ben de Messias niet.’ 21 ‘Wie dan wel? Bent u Elia?’ vroegen ze. ‘Die ben ik ook niet’, antwoordde hij. ‘Bent u soms de profeet?’ - ‘Nee’, zei hij. 22 ‘Wie bent u dan?’ drongen ze aan. ‘We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u over uzelf?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben een stem die roept in de woestijn: ‘ ‘Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25 drongen verder aan en vroegen: ‘Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet, waarom doopt u dan?’ 26 Johannes gaf hun ten antwoord: ‘Ik doop in water. Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden: 27 Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

TERUG