Zondag 4 maart 2018: 3e Zondag van de Veertigdagentijd door het B-jaar  

Introitus: Oculi mei

Graduale: Exsurge

Tractus: Ad te levavi

Offertorium: Iustitiae Domini

Communio: Passer invenit

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Exodus 20,1-17 Het onderhouden van Gods wet: weg ten leven

20 1 Toen sprak God al de woorden die hier volgen. 2 ‘Ik ben de HEER uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 3 U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.4 U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. 5 Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de HEER uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. 6 Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.  U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de HEER laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. 8 Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. 9 Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. 10 Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. 12 Eer uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven op de grond die de HEER uw God u schenkt. 13 U zult niet doden. 14 U zult geen echtbreuk plegen. 15 U zult niet stelen. 16 U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. 17 U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.’

 2e Lezing:  1 Korintiërs 1,22-25 Wij verkondigen een gekruisigde Christus

21 Volgens Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. 22 Want Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen. 23 Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. 25 De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Evangelie:   Johannes 2,13-25 Breek deze tempel af en in drie dagen zal hij herrijzen

13 Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem 14 en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. 15 Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver. 16 En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’ 17 Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. 18 De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: ‘Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ 19 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’ 20 Daarop zeiden de Joden: ‘Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd, en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’ 21 Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was. 22 Toen Hij verrezen was uit de dood beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had, en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.

 

TERUG