Zondag 16 december 2018: 3e Zondag van de Advent (C-Jaar)

Introitus: Gaudete * in Domino

Graduale: Qui sedes, Domine

Alleluia: Excita, Domine

Offertorium: Benedixisti, Domine

Communio: Dicite: * pusillanimes

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Sefanja 3,14-18a                    Vreugde om het Messiaanse heil

14 Jubel, dochter van Sion! Juich, Israël. Verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem!  15 De HEER heeft uw vonnis tenietgedaan, Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, de HEER, Hij is binnen uw muren: u hebt geen kwaad meer te vrezen. 16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion; laat uw handen niet verslappen.  17 De HEER uw God is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal zich verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.  Hij juicht uit vreugde over u.’

2e Lezing:  Filippenzen 4,4-7                   Verheugt u, de Heer is nabij!

4 1 Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. 2 Euodia en Syntyche verzoek ik beiden: wees eensgezind in de Heer. 3 Ja ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik: wees deze vrouwen behulpzaam, die mij hebben bijgestaan in de strijd. Want zij hebben samen met mij gestreden voor het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan. 4 Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u! 5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. 6 Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. 7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. 8 Tenslotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. 9 En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.

Evangelie:  Lucas 3, 10-18                       Er komt iemand die sterker is dan ik                 

10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten wij dan doen?’ 11 Hij gaf hun ten antwoord: ‘Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.’ 12 Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13 Tegen hen zei hij: ‘Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.’ 14 Ook soldaten stelden hem de vraag: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij.’ 15 Het volk leefde in gespannen  verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de messias was, 16 maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: ‘Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. 17 De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen; het graan verzamelt Hij in zijn schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 18 Zo en op vele andere manieren  verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap. 19 Maar toen hij de tetrarch Herodes aan de kaak stelde vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, 20 bekroonde Herodes dat alles met het opsluiten van Johannes in de gevangenis.

TERUG