Zondag 16 september 2018 : 24e Zondag door het B-jaar

Introitus: Da pacem

Graduale: Laetatus sum

Alleluia: Timebunt gentes

Offertorium: Sanctificavit * Moyses

Communio: Qui vult venire

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:    Jesaja 50,5-9a                            De lijdende dienaar

5 De Heer GOD heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd.  6 Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing.  7 De Heer GOD staat mij bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.  8 Hij die mij vrijspreekt is dichtbij; wie spant een rechtszaak tegen mij aan?  Laat ons een proces beginnen! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden!  9 Zie, de Heer GOD staat mij bij; wie veroordeelt mij dan nog?  Zie, zij zullen allen in flarden uiteenvallen, als een kleed dat door de motten is stukgevreten.

 2e Lezing:    Jakobus 2,14-18                         Het geloof zonder daden is dood

14 Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? 15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, 16 en iemand van u zou hun zeggen: ‘Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed’, zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat heeft dat voor zin? 17 Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.

18 Maar iemand zal zeggen: ‘U hebt het geloof, maar ik heb de daad.’ Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. 19 U gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend! Ook de demonen geloven dat, en sidderen! 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat het geloof zonder daden waardeloos is? 21 Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd vanwege zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaak op het altaar ten offer bracht? 22 Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en pas door zijn daden volkomen werd. 23 Zo ging het woord van de Schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend; en hij werd Gods vriend genoemd. 24 Het is duidelijk dat een mens door daden wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof.

Evangelie:    Marcus 8,27-35                         Christus volgen door zijn kruis op te nemen

27 Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 28 Ze zeiden Hem: ‘Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen: ‘ ‘Een van de profeten.” ‘ 29 Hij vroeg hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordde Hem: ‘U bent de Messias.’ 30 Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken. 31 Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. 32 Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen. 33 Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus: ‘Weg daar, achter Mij, satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.’ 34 Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 35 Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden. 36 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen maar zichzelf schade toe te brengen? 37 Want wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? 38 Want wie zich schaamt voor Mij en mijn woorden temidden van deze overspelige en afvallige generatie, over hem zal ook de Mensenzoon zich schamen wanneer Hij, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, komt met de heilige engelen.’

TERUG