Zondag 9 september 2018 : 23e Zondag door het B-jaar

Introitus: Iustus es Domine

Graduale: Beata gens

Alleluia: Domine, exaudi orationem

Offertorium: Oravi * Deum

Communio: Vovete, * et reddite

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:    Jesaja 35,4-7a                         God komt om u te redden

35 1 Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien, 2 weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen. Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron. Dan zal men de glorie van de HEER zien, de luister van onze God.  3 Geef de zwakke handen weer kracht, maak de bevende knieën sterk. 4 Zeg tegen iedereen die radeloos is: ‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij komt u redden.’ 5 Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. 6 Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.  7 Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein.  Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. 8 Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg, geen dwazen dwalen er rond.9 Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen, ze zijn daar niet meer te vinden; alleen verlosten bewandelen die. 10 De verlosten van de HEER keren terug; met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen, droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

 2e Lezing:    Jakobus 2,1-5                          De armen zijn erfgenaam van het Koninkrijk

2 1 Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen! 2 Ik bedoel dit: veronderstel, er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en in schitterende kleding, en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren; 3 als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt: ‘Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats’, terwijl u tegen de arme zegt: ‘Blijf jij daar maar staan’, of: ‘Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’, 4 doet u dan niet aan discriminatie en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten? 5 Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn, niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?

Evangelie:    Marcus 7, 31-37                         Genezing van een doofstomme

31 Hij vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis. 32 Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. 33 Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, 34 en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. 36 Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. 37 En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden: ‘Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft. Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’

TERUG