Zondag 2 december 2018:  1e Zondag van de Advent (C-Jaar)

Introitus: Ad te levavi

Graduale: Universi * qui te expectant

Alleluia: Ostende nobis Domine 

Offertorium: Ad te levavi

Communio: Dominus * dabit 

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Jeremia 33,14-16  Redding door de zoon van David

14 ‘De tijd komt - godsspraak van de HEER - dat Ik de belofte vervul die Ik Israël en Juda gedaan heb. 15 In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. 16 In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten ‘ ‘De HEER, onze gerechtigheid”.’

2e Lezing:  1 Tess. 3,12-4,2   De Heer sterkte uw hart voor zijn komst

6 Zojuist is Timoteüs hier aangekomen: hij heeft ons goed nieuws gebracht over uw geloof en uw liefde, en dat u nog altijd een goede herinnering aan ons bewaart en even vurig verlangt ons weer te zien als wij u. 7 Daarom zijn wij nu, broeders en zusters, bij al onze nood en onderdrukking met troost vervuld door uw geloof. 8 Wij leven weer op, nu blijkt dat u standhoudt in de Heer. 9 Hoe kunnen wij God genoeg danken voor u, voor alle vreugde die u ons bezorgt ten overstaan van onze God? 10 Dag en nacht bidden wij vurig dat wij u mogen weerzien en mogen aanvullen wat aan uw geloof nog ontbreekt. 11 Mogen God zelf, onze Vader, en onze Heer Jezus onze weg bij u laten uitkomen. 12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maken, even groot als onze liefde voor u. 13 Laat Hij uw hart sterken, zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen.  1 En wat de rest betreft, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus, dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen omtrent een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan u al doet. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Evangelie:  Lucas 21,25-28.34-36  Uw verlossing is nabij

25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. 26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. 28 Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.’         29 Hij vertelde hun een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijg of naar een andere boom. 30 Zodra u ze ziet uitbotten weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. 32 Ik verzeker u, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is. 33 Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt 35 als een klapnet. Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde. 36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’

TERUG